قیمت واقعی در بازار

2000 تومان

حداکثر قیمت مزایده‌ای

1300 تومان

حداقل سود حاصل

700 تومان

شروع پیشنهاد

400 تومان

آخرین پیشنهاد

0914***0604

1200 تومان

زمان باقیمانده

به اتمام رسیده

0

کیف پول شما

-------