قیمت واقعی در بازار

1000 تومان

حداکثر قیمت مزایده‌ای

800 تومان

حداقل سود حاصل

200 تومان

شروع پیشنهاد

400 تومان

آخرین پیشنهاد

0914***0604

600 تومان

زمان باقیمانده

به اتمام رسیده

0

کیف پول شما

-------