نام محصولقیمت واقعی در بازارحداکثر قیمت مزایده‌ایحداقل سود حاصلزمان شروعزمان پایانپیشنهاد برندهبرنده
بلندگوی کاروزریا300000 تومان200000 تومان100000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰200000 تومان0914***7449
ساب جی بی ال100000 تومان60000 تومان40000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۰38000 تومان0914***7449
مید ارث100000 تومان76000 تومان24000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۰38000 تومان0914***0604
تست1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ساعت ۰۰:۰۰300 تومان0914***0604
تستی سلمان14500 تومان3000 تومان11500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰62750 تومان0914***7449
تستی تست سلمان تست14500 تومان13000 تومان1500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰202860 تومان0914***7449
تس۳۵۳ذسی14000 تومان13000 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰2550 تومان0914***7449
سالمان تست سلم1500 تومان13000 تومان-11500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰37600 تومان0914***7449
اسثاسثذسث12400 تومان12000 تومان400 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰150 تومان
هستم سلمان14500 تومان1200 تومان13300 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰تومان
۳۱13288 تومان12000 تومان1288 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰۰:۰۰20100 تومان0914***7449
۳۲15000 تومان14000 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰185860 تومان0914***7449
۳۳24000 تومان1200 تومان22800 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰1950 تومان0914***7449
۳۴12500 تومان11000 تومان1500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰۰:۰۰690 تومان0914***7449
۳۵1500 تومان1300 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰150 تومان0914***7449
۳۶30000 تومان25000 تومان5000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰300 تومان0914***7449
۳۷12000 تومان10000 تومان2000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰303 تومان0914***7449
۳۷12000 تومان11000 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰20100 تومان0914***7449
۳۸12000 تومان11000 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰200 تومان0914***7449
۳۹12000 تومان11000 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰900 تومان0914***7449
۴۰15000 تومان10000 تومان5000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰200 تومان0914***7449
۴۱14500 تومان13000 تومان1500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰450 تومان0914***7449
۴۲13500 تومان13000 تومان500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰300 تومان0914***7449
۴۳11500 تومان11000 تومان500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰150 تومان0914***7449
۴۴16000 تومان10000 تومان6000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰40 تومان0914***7449
۴۵13500 تومان12000 تومان1500 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان0914***7449
۴۶14000 تومان13000 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰تومان
۴۷14500 تومان14000 تومان500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰۰:۰۰132 تومان0914***0604
۴۸13000 تومان11500 تومان1500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰۰:۰۰250 تومان0914***7449
۴۸14500 تومان14000 تومان500 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰150 تومان0914***7449
تست جدید1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ساعت ۰۰:۰۰600 تومان0914***0604
تست جدید ۲1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ساعت ۰۰:۰۰600 تومان0914***0604
تست جدید ۳1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ساعت ۰۰:۰۰600 تومان0914***0604
۵۵12000 تومان11000 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰8630 تومان0914***7449
۵۶12000 تومان10000 تومان2000 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰2604 تومان0914***7449
۵۷14000 تومان12000 تومان2000 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰۰:۰۰100 تومان
۵۷250000 تومان200000 تومان50000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ساعت ۰۰:۰۰2250 تومان0914***0604
۵۸13000 تومان12000 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰300 تومان0914***7449
۶۱11500 تومان10500 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰202 تومان
۶۲1000 تومان900 تومان100 تومان۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان
۶۳11000 تومان10540 تومان460 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان
۶۴12400 تومان11540 تومان860 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان
۶۵1000 تومان900 تومان100 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان
۶۶1222 تومان100 تومان1122 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان
۶۷124000 تومان10000 تومان114000 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان
۶۸14000 تومان13000 تومان1000 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان
۶۹12410 تومان12000 تومان410 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان0914***0604
۷۰1420 تومان1220 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان0914***0604
۷۲14200 تومان13000 تومان1200 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان0914***0604
۷۳12100 تومان11450 تومان650 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان0914***0604
۷۴1243 تومان1000 تومان243 تومان۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰20 تومان0914***0604
تست من2000 تومان1300 تومان700 تومان۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰1200 تومان0914***0604
تست من ۲2000 تومان1400 تومان600 تومان۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰1200 تومان0914***0604
تست من ۳2000 تومان1400 تومان600 تومان۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰1800 تومان0914***7449
تست ۳۴1600 تومان1400 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۰۰:۰۰1200 تومان0914***7449
تست ۳۶1800 تومان1400 تومان400 تومان۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۰۰:۰۰1200 تومان0914***0604
سلمان ۵۶13000 تومان1000 تومان12000 تومان۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۰۰:۰۰1000 تومان0914***7449
تست من ۴2000 تومان1400 تومان600 تومان۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰1400 تومان0914***0604
تست من ۵2000 تومان1400 تومان600 تومان۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰1400 تومان0914***0604
تست من ۹8000 تومان5600 تومان2400 تومان۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰5600 تومان0914***0604
تست من ۱۱1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰800 تومان0914***0604
تست من ۱۲1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۱۲500 تومان0914***0604
تست من ۱۶1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰800 تومان0914***0604
تست من ۱۸1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۴:۲۵500 تومان0914***7449
تست من ۱۹1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۴:۳۵500 تومان0914***0604
تست من ۲۱1000 تومان800 تومان200 تومان۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰۰:۰۰800 تومان0914***0604
ثبت نام/ورود